logoStredná odborná škola rybárskaoffice +421 43 4944230
fax +421 43 4901498
mobil +421 905531713
e-mail soupar@souparmt.edu.sk

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Vitajte na stránke Strednej odbornej školy rybárskej Mošovce

Vážení návštevníci našej stránky,

tam, kde nížina Turčianskej kotliny v pozadí s vrchmi Ostrou a Drienkom začína prechádzať v podhorský hrebeň, leží obec Mošovce. Mošovce ako historicky významná obec – mestečko, rodisko Jána Kollára–ponúkajú návštevníkom predovšetkým minerálne kúpalisko, prechádzky po vyvýšeninách na úpätí Veľkej Fatry, pre turistov je zas pôžitkom ísť zalesneným kľukatým hrebeňom cez Jelenec – 1 129 m, Drienok – 1 273 m, Rakytov až po Lopušnú, alebo vychádzky do neďalekej Gaderskej doliny, či na Čremošné.
Poľnohospodárstvo má v Turci dlhodobú tradíciu. Poľnohospodárske odborné učilište v Mošovciach vzniklo v roku 1960 a sídlo malo v tunajšom kaštieli. Počiatočnými učebnými odbormi boli mechanizátor–traktorista a chovateľ. Prax si postupne vyžiadala zmenu učebných a študijných odborov, ako aj inováciu osnov.
Dnes SOŠ Mošovce pripravuje žiakov v nasledovných učebných odboroch, končiacich s výučným listom: poľnohospodár pre služby na vidieku, rybár, mechanizátor a mechanik opravár. Maturitu možno získať v týchto študijných odboroch: rybárstvo, podnikateľ pre rozvoj vidieka, ako aj v nadstavbovom štúdiu rybár.
Učebný odbor rybár sa po prvýkrát začal vyučovať školskom roku 1992/93 ( v tom čase škola niesla názov Stredné odborné učilište poľnohospodárske) a od roku 1994 dostalo SOUP do názvu aj prívlastok rybárske.
V roku 2004 / od 01.07.2004/ sa škola premenovala na Združenú strednú školu poľnohospodársku a rybársku.
Od 01.09.2007 nesie škola názov SPOJENÁ ŠKOLA a od 01.09.2009 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA.
Vážení návštevníci, ešte raz vitajte na našej stránke, ktorú pre Vás pripravili zamestnanci a študenti našej školy.


Profil školy

Strednú odbornú školu rybársku Mošovce v súčasnej dobe navštevuje cca 60 žiakov denného štúdia. Výuka prebieha v moderných priestoroch kompletného školského areálu ( učebne, telocvičňa, internát, rybárske hospodárstvo, spracovňa rýb ), v dvoch štúdijných a troch učebných odboroch. Škola vlastní moderné technické vybavenie pre zabezpečenie komplexného výchovno - vzdelávacieho procesu, ktorý zabezpečuje cca. 17 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Voľné kapacity škola využíva v podnikateľskej činnosti, ktorá je mimoriadne rozsiahla a zahŕňa v sebe ubytovacie a stravovacie služby, autodopravu, autoškolu, maloobchod a veľkoobchod s rybami, spracovanie sladkovodných rýb, kurzovú činnosť, poradenskú činnosť, šitie konfekcie a pracovných odevov.


Stredná odborná škola rybárska Mošovce is at present attended with circa 60 students of full-time study. The teaching proceeds in modern rooms of the complete school area (classrooms, gym, hall of residence, fish farming, fish processing room) in two study and three apprenticeship fields. The school possesses modern technical facilities for the support of comprehensive formative - educational process, which is assured by circa 17 pedagogical and non-pedagogical staff members. The school exploits free capacities in a bussiness activity which is extraordinarily extensive and embrances accomodation and catering services, road transport, driving school, retail and wholesale trade with fish, freshwater fish processing, course activity, advisory service, sewing of working clothes.


 

Rozhodnutím ŽSK sa Stredná odborná škola rybárska premiestňuje od školského roku 2012/2013 do Martina, ako organizačná zložka Spojenej školy Martin (bývale strojárenske učilište). To znamená, že skolský rok 2012/2013 sa započne už v Martine 1. septembra 2012. Všetky doterajšie odbory ostanú zachované.

 

www.regionzilina.sk

Partnerská škola